Common Rail System

سیستم کامان ریل

کامان ریل چیست؟

سيستم كامان ريل جديدترين سيستم تزريق سوخت (FIS) می باشد كه در اين سيستم فشار پمپاژ بوسيله يك پمپ فشار قوي تأمين می شود. تنظيم و زمانبندي سوخت توسط انژكتور واحد الكترونيكي(EUI)
كنترل می شود. اين سيستم ها قادر هستند كه سوخت را تا ( ۲۵۰۰۰ ps ۱۷۲۰ bar) و بيشتر تحـت فشـار قـرار دهند. اين سيستم منحصربفرد بوده كه در آن ريل انتقال سوخت، كه سوخت را به انژكتورها مي رساند براي آنها مشترك است.


کامان ریل
کامان ریل

چرا نیاز به تنظیم داریم؟

اين سيستم كه چنين فشار زيادي را ثابت نگه مي دارد، نيازمند سوخت خيلی تميز می باشد. اگر سوپاپ انژكتور و يا نشيمنگاه سوپاپ در نتيجه ي فرسايش و سايش خراب شود، سوخت تحت فشار ممكن است در طول مدت زمان بين تزريقات تنظـيم شـده درون سـيلندر نشـت كرده يا ريخته شود. اين وضعيت ممكن است منجر به آسيب رساندن به موتور و حداقل درست كارنكردن آن شود.

تفاوت با دیگر سیستم ها

در مقایسه با دیگر سیستم های انژکتوري ، فشار تولیدی و پاشش در تکنولـوژی ریـل مشـترك از هـم جـدا هستند. یک پمپ فشار بالای مستقل سوخت را به طور پیوسته در ریـل تغذیـه مـیکنـد. در سیسـتم ریـل مشترك به طور دائم و پایدار یک فشار هماهنگ با وضعیت های مدیریت موتور ، در اختیار ان قرار می گیرد. حتی در سرعت های پایین موتور این فشار وجود دارد. در حالیکه در سیسـتم هـای پاشـش مسـتقیم دیـزل دیگر برايی هر مرحله از پاشش ، مجبورند فشار سوخت بالایی را دوباره تولید کنند

ریشه نام کامان ریل

بوش سیستم ریل مشترك را براي اولین بـار در سـال 1997در خودروهـاي سـواري بـه بـازار عرضـه کـرد. محصول سیستم ریل مشترك براي خودروهاي تجاري از سال 1999شروع شد. سیسـتم نـامش را از ذخیـره کننده (اکومولاتور) فشار مشترك ریل که سوخت همه سیلندرها را تامین می کند، گرفته است.
دیزل بوش
WhatsApp chat